BILETERIA SUNRISE FESTIVAL 2017

Regulamin sprzedaży biletów
Regulamin FestiwaluRegulamin sprzedaży biletów


Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży Biletów

Internetowy system umożliwia zakup biletów na imprezę masową organizowaną przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu bilety.sunrisefestival.pl lub w wyznaczonych dniach w kasach na miejscu imprezy. Udostępniony przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa system sprzedaży online umożliwia Użytkownikom Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych biletach oraz produktach merchandisingowych. Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje
1. Organizator/Sprzedawca – MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej 202, 60-467 Poznań, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań
2. Obiekt – Amfiteatr, teren przyległy ( PARKING ) Aleksandra Fredry 1, Kołobrzeg, Polska.
3. Impreza – Sunrise Festival 2017 w dniach 21-23 lipca 2017.
4. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
5. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
6. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu).
7. Bilet wstępu - rozumie się przez to jednorazowe uprawnienie określonego Użytkownika do jednorazowego wejścia na Imprezę w określonym dniu, na określony obszar. Bilet wstępu pełni również rolę dokumentu, który należy okazać służbom porządkowym Organizatora na Obiekcie. Bilet wydawany jest w formie imiennej plastikowej karty, zawierającej indywidualny kod kreskowy, imię i nazwisko Użytkownika lub uprawnionego uczestnika oraz oznaczenie daty ważności biletu (dzień/dni Imprezy).
8. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Imprezy jak i w okresie poprzedzającym Imprezę, gdy uniemożliwia to organizację Imprezy w terminie zaplanowanym.
9. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat lub najpóźniej w dniu Imprezy ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).

I. Postanowienia ogólne
1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych.
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sprawach związanych z zakupem Biletu wstępu.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.

II. Zawarcie umowy
1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie zapłaty pełnej ceny Biletu przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu wstępu na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
3. Przez zapłatę ceny biletu należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym PayU lub PayPal należącym do Sprzedawcy lub na rachunku bankowym Organizatora (w przypadku zapłaty w formie ratalnej).
4. Sprzedawca zastrzega, iż bilety wstępu dostępne są do wyczerpania zapasów.

III. Procedura zawarcia umowy, Bilety
1. Internetowa aplikacja sprzedaży składa się z kilku etapów:
a) wybór ilości biletów w ramach ich kategorii
b) logowanie do Systemu (Facebook lub rejestracja Użytkownika)
c) uzupełnienie danych na biletach/wybór opcji dla
d) wybór sposobu dostawy biletów i podanie szczegółowych danych adresowych
e) wybór metody i sposobu płatności
f) podsumowanie i weryfikacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika/przyznanie numeru ID zamówienia
g) dokonanie płatności przez Użytkownika
h) potwierdzenie zamówienia przez Organizatora
i) potwierdzenie płatności przez Organizatora lub informacja o odrzuceniu płatności.
2. Tylko zalogowany Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu i procesu zakupu biletów wstępu.
3. Rejestracja Użytkownika może nastąpić poprzez portal społecznościowy Facebook albo przez utworzenie indywidualnego konta w Systemie. Podczas rejestracji w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło.
4. Bilet/y będą wystawiany/e imiennie na Użytkownika lub osobę przez niego wskazaną w trakcie procedury zakupu (punkt 1c).
5. W celu dokonania zakupu biletu/ów i finalizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych dla każdego z zakupionych biletów: daty urodzenia, płci, imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu uczestnika/ów oraz adresu wysyłki dla całości zamówienia. W przypadku Użytkowników nie posiadających obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania w Polsce, nie jest wymagane podanie nr PESEL, lecz numeru ważnego dokumentu jakim taka osoba będzie się legitymowała podczas Imprezy.
6. Użytkownik przed finalizacją transakcji zakupu ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji i w procesie dokonywania zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej jego identyfikacji przez Sprzedawcę ponosi Użytkownik.
7. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany danych Użytkownika lub osób wskazanych w procesie składania zamówienia.
8. Wstęp na Imprezę przysługuje wyłącznie osobie, na którą został wstawiony bilet. Posiadacz biletu jest zobowiązany, przed wejściem na Imprezę, wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych z biletem wstępu. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości rozporządzania biletem na rzecz osoby trzeciej przez co należy rozumieć w szczególności zakaz odsprzedaży lub nieodpłatnego przenoszenia biletu/ów na rzecz osoby/osób trzecich, których dane osobowe nie zostały ujawnione na bilecie/biletach.
9. Sprzedawca zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
10. Sprzedawca zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Sprzedawca ma prawo weryfikacji danych z biletu z dokumentem tożsamości przy wejściu na teren Obiektu.
11. Użytkownik, w celu finalizacji transakcji zakupu biletu/biletów ma obowiązek wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu zakupu biletu/biletów.
12. Bilet wstępu jest biletem jednorazowego użytku. Po wejściu za okazaniem biletu na teren imprezy Użytkownik lub osoba, na którą bilet został wystawiony, nie będzie miała prawa ponownego wejścia na teren Imprezy po jego opuszczeniu.
13. Wykorzystując Bilet Użytkownik lub osoba, na którą został bilet wystawiony akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz zasady obowiązujące na terenie Obiektu, na którym odbywa się Impreza, w szczególności Regulamin Festiwalu Sunrise 2017.
14. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1654, z późn. zm.).
15. Organizator odmawia wstępu na Imprezę osobom niepełnoletnim pomimo posiadania biletu wstępu zakupionego zgodnie z Regulaminem.

IV. Cena i płatności
1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator. Bilety wstępu dostępne są do wyczerpania zapasów.
2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Sprzedawca dokonuje sprzedaży biletów wstępu na Imprezę za pośrednictwem Systemu w pulach, w ilości i cenie wskazanej poniżej:
a. I pula biletów wstępu, sprzedawana w okresie od 1 marca 2017 roku do wyczerpania zapasów:
1-szy dzień Imprezy – PIĄTEK 21 lipca – za cenę 129 zł/za bilet
1-szy dzień Imprezy VIP – PIĄTEK VIP 21 lipca – za cenę 650 zł/za bilet

2-gi dzień Imprezy – SOBOTA 22 lipca – za cenę 149 zł/za bilet
2-gi dzień Imprezy VIP – SOBOTA VIP 22 lipca – za cenę 700 zł/za bilet

3-ci dzień Imprezy – NIEDZIELA 23 lipca – za cenę 109 zł/za bilet
3-ci dzień Imprezy VIP – NIEDZIELA VIP 23 lipca – za cenę 650 zł/za bilet

karnet – 1 i 2 dzień Imprezy – PIĄTEK I SOBOTA – 270 zł/za karnet
karnet – 1, 2 i 3 dzień Imprezy – PIĄTEK, SOBOTA i NIEDZIELA – 380 zł/za karnet

b. II pula biletów wstępu, sprzedawana po wyczerpaniu biletów wstępu z I puli lub do wyczerpania zapasów:
1-szy dzień Imprezy – PIĄTEK 21 lipca – za cenę 169 zł/za bilet
1-szy dzień Imprezy VIP – PIĄTEK VIP 21 lipca – za cenę 700 zł/za bilet

2-gi dzień Imprezy – SOBOTA 22 lipca – za cenę 189 zł/za bilet
2-gi dzień Imprezy VIP – SOBOTA VIP 22 lipca – za cenę 750 zł/za bilet

3-ci dzień Imprezy – NIEDZIELA 23 lipca – za cenę 139 zł/za bilet
3-ci dzień Imprezy VIP – NIEDZIELA VIP 23 lipca – za cenę 700 zł/za bilet

karnet – 1 i 2 dzień Imprezy – PIĄTEK I SOBOTA – 350 zł/za karnet
karnet – 1, 2 i 3 dzień Imprezy – PIĄTEK, SOBOTA i NIEDZIELA – 490 zł/za karnet

c. III pula biletów wstępu, sprzedawana po wyczerpaniu biletów wstępu z II puli do wyczerpania zapasów:
1-szy dzień Imprezy – PIĄTEK 21 lipca – za cenę 209 zł/za bilet
1-szy dzień Imprezy VIP – PIĄTEK VIP 21 lipca – za cenę 750 zł/za bilet

2-gi dzień Imprezy – SOBOTA 22 lipca – za cenę 229 zł/za bilet
2-gi dzień Imprezy VIP – SOBOTA VIP 22 lipca – za cenę 800 zł/za bilet

3-ci dzień Imprezy – NIEDZIELA 23 lipca – za cenę 169 zł/za bilet
3-ci dzień Imprezy VIP – NIEDZIELA VIP 23 lipca – za cenę 750 zł/za bilet

d. IV pula biletów wstępu, po wyczerpaniu biletów z III puli do wyczerpania zapasów:
1-szy dzień Imprezy – PIĄTEK 21 lipca – za cenę 249 zł/za bilet
2-gi dzień Imprezy – SOBOTA 22 lipca – za cenę 269 zł/za bilet
3-ci dzień Imprezy – NIEDZIELA 23 lipca – za cenę 209 zł/za bilet

e. V pula biletów wstępu, po wyczerpaniu biletów z IV puli do wyczerpania zapasów:
1-szy dzień Imprezy – PIĄTEK 21 lipca – za cenę 300 zł/za bilet
2-gi dzień Imprezy – SOBOTA 22 lipca – za cenę 320 zł/za bilet
3-ci dzień Imprezy – NIEDZIELA 23 lipca – za cenę 250 zł/za bilet

4. Sprzedaż biletów wstępu za pośrednictwem Systemu możliwa jest w okresie od 1 marca 2017 roku godzina 12:00 do 17 lipca 2017 roku godzina 16:00.
5. Sprzedaż biletów wstępu w kasach Obiektu oraz odbiór biletów wstępu zakupionych w Serwisie rozpoczyna się od wtorku 18 lipca 2017 roku godz. 12:00 do niedzieli 23 lipca 2017 roku. Sprzedaż biletów w kasach następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów.
6. Ceny biletów wstępu dostępnych w kasach na terenie Obiektu (w zależności od dostepności):
PIĄTEK 21 lipca – 300 zł/za bilet
SOBOTA 22 lipca – 320 zł/za bilet
NIEDZIELA 23 lipca – 250 zł/za bilet

7. Godziny otwarcia kas biletowych Obiektu (mieszczących się w Centrum Informacji):
- w dniach 18-20 lipca 2017 roku – od godziny 12:00 do godziny 18:00,
- w dniach 21-22 lipca 2017 roku – od godziny 12:00 do godziny 24:00,
- w dniu 23 lipca 2017 roku – od godziny 16:00 do godziny 24:00.
8. Formy płatności dostępne w Serwisie:
a) płatność za pośrednictwem serwisu PayU zgodnie z regulaminem PayU,
b) płatność za pośrednictwem PayPal zgodnie z regulaminem PayPal,
c) płatność przelewem na rachunek bankowy Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Sprzedawca zastrzega, iż cena za bilet/y będzie obciążona prowizją od łącznej kwoty wraz z kosztami wysyłki biletów odpowiednio w wysokości 2% przy płatności za pośrednictwem PayU oraz w wysokości 4% przy płatności za pośrednictwem PayPal.
10. Sprzedawca zastrzega, iż cena za bilet/y wstępu zostanie powiększona o koszty dostawy pocztą lub kurierem wg wyboru Użytkownika.
11. Sprzedawca zastrzega, iż płatność w kasach biletowych na terenie Obiektu może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
12. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia (łączna cena za bilety wstępu wraz z prowizją oraz kosztami wysyłki) winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia, potwierdzonego przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres, który Użytkownik podał w swoim profilu.
13. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia, przy wykorzystaniu jednej z wymienionych form płatności lub niezwłocznie, nie później niż do końca dnia, w którym zamówienie zostało złożone (przy płatności ratalnej przelewem na rachunek bankowy Organizatora), zostanie anulowana. Istnieje możliwość 3-kretnego ponowienia opłaty w czasie nie przekraczającym 12h od momentu złożenia zamówienia i nie krótszym niż 15min od ostatniej nieudanej próby, po tym czasie transakcja będzie anulowana.
14. Dokonanie płatności przez Użytkownika będzie potwierdzone przez operatora płatności/Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

V. Płatność ratalna
1. Organizator dopuszcza możliwość zakupu przez Użytkownika biletów w systemie ratalnym, pod warunkiem, iż minimalna ilość zakupionych biletów to 2 i Użytkownik opłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdą ratę, doliczaną do łącznej ceny za bilety. W systemie ratalnym Użytkownik, łączną cenę za bilety uwzględniającą opłatę manipulacyjną w odpowiedniej wysokości oraz prowizję i koszty wysyłki, wynikającą ze złożonego zamówienia, opłaca w następujący sposób według własnego wyboru:
a. Przy zamówieniach złożonych w okresie od 01 marca 2017r. do 31 maja 2017r. - w dwóch równych ratach płatnych: 1 rata w dniu złożenia zamówienia, 2 rata płatna w terminie najpóźniej 30 dni od dnia złożenia zamówienia, albo
b. Przy zamówieniach złożonych w okresie od 1 marca 2017r. do 30 kwietnia 2017r. - w 3 równych ratach płatnych: 1 rata w dniu złożenia zamówienia, 2 rata płatna w terminie najpóźniej 30 dni od dnia złożenia zamówienia, 3 rata płatna najpóźniej w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Wybór płatności w systemie ratalnym możliwy jest wyłącznie przy wyborze sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w Systemie. Organizator będzie informował Użytkownika w formie wiadomości email/SMS o terminie płatności poszczególnych rat. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
3. Organizator zastrzega, iż brak płatności którejkolwiek z rat lub opóźnienie/zwłoka w płatności którejkolwiek z rat powoduje automatyczny skutek w postaci anulowania zamówienia przez Organizatora z prawem Organizatora do zatrzymania uiszczonych przez Użytkownika wpłat bez prawa żądania ich zwrotu przez Użytkownika.
4. Organizator zastrzega, iż złożone przez Użytkownika zamówienie i dokonanie wyboru sposobu zapłaty w formie ratalnej podczas składania zamówienia nie może być w późniejszym czasie zmienione lub wycofane.
5. Umowa sprzedaży biletu/biletów zostaje zawarta z chwilą zapłaty ostatniej raty. Organizator zastrzega prawo własności biletów do czasu uregulowania przez Użytkownika łącznej kwoty za bilet/bilety wraz z opłatą manipulacyjną, prowizją i kosztami wysyłki.
6. Organizator zastrzega, iż bilety zostaną Użytkownikowi wydane nie wcześniej niż po zapłacie wszystkich rat (uiszczeniu pełnej ceny za zakupione bilety wraz z opłatą manipulacyjną, prowizją i kosztami wysyłki). Bilety zostaną doręczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik ma obowiązek podać w tytule wpłaty każdej raty numer raty zgodny i wskazany w harmonogramie płatności przesłanym przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia lub dostępnym w panelu Użytkownika w Systemie dostępnym po zalogowaniu.
8. Użytkownik ponosi negatywne skutki błędnego lub nieprawdziwego wskazania tytułu płatności raty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż błędne oznaczenie tytułu wpłaty danej raty może spowodować brak możliwości zaksięgowania wpłaty do konta danego Użytkownika i zwrot wpłaty na rachunek bankowy, z którego dana rata została zapłacona. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie ma ust. 3 powyżej. Rezerwacja biletu/biletów zostanie anulowana, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wpłaty w terminie 30 dni od dnia zapłaty danej raty.
9. Dokonanie płatności przez Użytkownika każdej raty będzie potwierdzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz odpowiednim statusem raty widocznym w panelu Użytkownika.

VI. Dostawa
1. Bilety wstępu będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres wysyłki wskazany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, po potwierdzeniu przez Organizatora, że zapłata za bilety została skutecznie dokonana.
2. Zamówienia złożone i opłacone w okresie od 1 do 13 marca 2017 roku będą realizowane nie wcześniej niż po 14 marca 2017 roku. Zamówienia złożone po 14 marca 2017 roku będą realizowane nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Powyższe odnosi się wyłącznie do zamówień biletów wstępu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, błędy czy niedokładności adresu wskazanego przez Użytkownika, które uniemożliwiają skuteczne doręczenie biletu do Użytkownika. W przypadku niedoręczenia biletu Użytkownik ma prawo skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy. Organizator będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności sprawy i poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach postępowania wyjaśniającego.
4. Bilety będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej przy zamówieniach złożonych i opłaconych do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Bilety zamówione i opłacone w terminie do północy w nocy z 18 na 19 czerwca 2017 roku będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej w zależności od wyboru przy składaniu zamówienia. Przy zamówieniach złożonych i opłaconych od północy w nocy z 18 na 19 czerwca 2017 roku będą dostarczane Użytkownikowi tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja ta dostępna będzie do 11 lipca 2017). Od dnia 12 lipca do 17 lipca 2017 godzina 16:00 Użytkownik będzie miał prawo wyboru opcji odbioru osobistego w wyznaczonych kasach na terenie Obiektu w dniach i godzinach ich otwarcia. Kasy w celu odbioru osobistego będą otwarte w okresach wskazanych pkt. IV.7 niniejszego Regulaminu.

VII. Polityka ochrony danych osobowych
1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, w szczególności w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji:
a. nazwisko i imiona Użytkownika,
b. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Organizator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
6. Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Sunrise Festival, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.
8. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9. Organizator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
11. Organizator, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: a. możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
c. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
13. Użytkownik oświadcza, iż akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych Regulaminem.
14. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
15. Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

VIII. Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Użytkownika
1. Niezależnie od postanowień punktu VI przebywanie na Imprezie, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504), zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika w trakcie Imprezy obejmuje:
a. imię i nazwisko,
b. wizerunek twarzy,
c. PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d. numer identyfikacyjny,
e. informacje o podmiocie, który wydał numer identyfikacyjny.

IX. Zwroty
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl.
2. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na okres trwania sprzedaży biletów od 01.03.2017 r. do 23.07.2017 r.
3. Organizator zastrzega, iż zwroty biletu/biletów ze zwrotem pełnej ceny będą akceptowane w przypadku odwołania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Organizator zastrzega, iż wystąpienie Siły Wyższej nie uznaje się za przyczynę odwołania Imprezy leżącą po stronie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
5. Zwroty Biletów w przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej przyjmowane są przez Organizatora w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia przez Organizatora o odwołaniu Imprezy. Zwrot powinien być dokonany w formie pisemnej na adres Organizatora z podaniem danych podanych przez Użytkownika podczas logowania. Użytkownik wraz z pismem zobowiązany jest przesłać na własny koszt bilet/bilety podlegające zwrotowi.
6. Zwrot biletu/biletów dokonany po upływie terminów zwrotu zastrzeżonych niniejszym Regulaminem lub z naruszeniem procedur zwrotu opisanych niniejszej Regulaminem skutkuje odmową uznania zwrotu i odmową zwrotu ceny.
7. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z zamówienia biletów w terminie 14 dni od dnia jego złożenia pod rygorem utraty prawa do rezygnacji po upływie zakreślonego terminu. Oświadczenie o rezygnacji może dotyczyć wyłącznie wszystkich biletów objętych zamówieniem i powinno być złożone poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej po zalogowaniu do Serwisu. Organizator zwraca wyłącznie cenę za bilety, bez kosztów wysyłki oraz prowizji. Użytkownik nie ma obowiązku zwrotu biletów, w przypadku, gdy zostały mu doręczone przed rezygnacją z zamówienia. Organizator zastrzega, iż w powyższym trybie mogą zostać anulowane zamówienia złożone najpóźniej do dnia 9 lipca 2017 roku.
8. Organizator uprawnia Użytkownika do zwrotu biletu/biletów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika a związanych ze szczególnie trudną sytuacją życiową Użytkownika (ZWROT SPECJALNY) na warunkach opisanych w pkt. XII niniejszego Regulaminu.
9. Organizator zastrzega, iż w przypadku skutecznego zwrotu biletu/biletów zwracana będzie wyłącznie cena Biletu. Wszelkie inne dodatkowo poniesione przez Użytkownika koszty (w tym koszty prowizji, dostawy) nie podlegają zwrotowi.
10. Organizator oświadcza, iż po uwzględnieniu przez Organizatora zwrotu biletu/ów cena będzie zwracana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o Zwrot specjalny lub od dnia zwrotu dokonanego w innym trybie zgodnie z Regulaminem (należy przez to rozmieć datę wpływu pisma/wniosku do Organizatora spełniającego wymogi określone Regulaminem). Cena będzie zwracana na wskazany rachunek bankowy.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.

X. Odstąpienie od umowy
Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XI. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą
1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
2. Użytkownik ma praw skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie po zalogowaniu, z możliwością wyboru tematu kontaktu.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Imprezie w Systemie i na stronie internetowej pod adresem: bilety.sunrisefestival.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Imprezy.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XII. Zwrot specjalny
1. Organizator przewiduje możliwość zwrot Biletu wstępu z uwagi na szczególne, uzasadnione okoliczności występujące po stronie Użytkownika (Zwrot specjalny).
2. Warunkiem skorzystania ze Zwrotu specjalnego Biletu wstępu jest wypełnienie wniosku o Zwrot specjalny (pobierz WNIOSEK), załączenie do niego stosownych dowodów uzasadniających okoliczności w nim przedstawione oraz zamówionych biletów, jeśli zostały dostarczone i przesłanie go do Organizatora w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed datą danego dnia Imprezy wskazaną na Bilecie. Wniosek złożony z naruszeniem wskazanego terminu zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
3. Adresem do korespondencji w przedmiocie Zwrotu specjalnego jest adres Organizatora: MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań 2.
4. Organizator oświadcza, iż uwzględnienie wniosku o Zwrotu specjalny jest uzależnione tylko i wyłącznie od decyzji Organizatora i dokonanej przez niego oceny przedstawionych we wniosku o Zwrot specjalny okoliczności i załączonych do niego dowodów. W przypadku powzięcia wątpliwości co do przedstawionych okoliczności, Organizator jest uprawniony wezwać osobę składają wniosek do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, w terminie 2 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Decyzja Organizatora w przedmiocie uznania Zwrotu specjalnego bądź odmowy uznania Zwrotu specjalnego jest ostateczna.
5. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowania postanowienia pkt. IX ZWROTY.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Festivalu Sunrise, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem sprzedaży online stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.