Sunrise Festival 2022

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów Sunrise Festival 2022

Internetowy system umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na imprezę masową Sunrise Festival 2022 organizowaną przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu bilety.sunrisefestival.pl począwszy od 1 marca 2020 roku do 21 lipca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów lub w Kołobrzegu w wyznaczonych punktach począwszy od 19 lipca 2022 roku do 24 lipca 2022 roku.

Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje

1. Organizator/Sprzedawca – MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej 57, 62-081 Baranowo
2. Festiwal – Sunrise Festival 2022 w dniach 22-24 lipca 2022.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
4. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu) i posiadająca indywidualne konto w Serwisie.
6. Bilet - jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu, na określony obszar. Bilet ma formę elektronicznej opaski zbliżeniowej z zakodowanymi danymi Uczestnika oraz danymi dotyczącymi indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu - dzień/dni Festiwalu). Opaska spełnia również funkcję płatniczą i jest jedyną uznaną na Festiwalu formą płatności.
7. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu w terminie zaplanowanym.
8. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia Festiwalu lub danego dnia Festiwalu ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
9. Uczestnik Imprezy – osoba pełnoletnia, na którą został wystawiony Bilet.
10. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość Biletów, sposób i dane dostawy, sposób płatności, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie poprzez oznaczenie odpowiednio jako Zamówienie Nowe, Zamówienie opłacone, Zamówienie wysłane. Dla usunięcia wątpliwości, Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
12. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów

I. Postanowienia ogólne

1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych (dobrowolnie).
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem rejestracji w Serwisie oraz dokonania zakupu Biletu/Biletów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wyżej wskazanych celów. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub partnerów Organizatora w celach marketingowych.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie umowy

1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
2. Użytkownik, w ramach jednego Zamówienia, może dokonać zakupu maksymalnie 10 Biletów.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora zakupu Biletu/Biletów na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.
5. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do ich wyczerpania.

III. Rejestracja w Serwisie i logowanie do Serwisu

1. Tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu może dokonać zakupu Biletu na Festiwal.
2. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez utworzenie indywidualnego konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl podając dane: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Konto może zostać powiązane przez Użytkownika z kontem na portalu społecznościowym Facebook po uprzedniej pełnej rejestracji, aby ułatwić proces logowania w późniejszych etapach korzystania z Serwisu..
4. Logowanie do Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji do Serwisu. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu (jakim jest adres email) oraz hasła.
5. Użytkownik po zalogowaniu do panelu Użytkownika ma możliwość ustalenia stanu realizacji Zamówienia, w tym numeru listu przewozowego lub numeru przesyłki oraz ma możliwość pobrania faktury VAT, jeżeli dokonał opcji wyboru faktury VAT w trakcie składania Zamówienia.

IV. Proces zakupu

1. Proces zakupu Biletu/Biletów możliwy jest po zalogowaniu na uprzednio zarejestrowane konto Użytkownika.
2. Użytkownik dokonuje wyboru produktów z listy prezentowanych i dostępnych na stronie internetowej. Wybór dotyczy Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych wg dostępności i wyboru Użytkownika.
3. Użytkownik dokonuje wyboru zgodnie z kolejnymi krokami Zamówienia: sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
4. Dostępnymi formami dostawy jest dostawa kurierem na terenie Polski wg wyboru Organizatora albo dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – przy dostawie zagranicznej.
5. Dostępnymi formami płatności jest wyłącznie płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej w panelu Użytkownika oraz w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia Zamówienia.
6. Użytkownik zobowiązany jest wskazać dane do wysyłki Zamówienia - nazwa firmy (jeżeli dostawa ma nastąpić do firmy lub miejsca pracy), imię, nazwisko, ulica i numer nieruchomości, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wysyłki za granicę), numer telefonu kontaktowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, błędy czy niedokładności adresu wskazanego przez Użytkownika, które uniemożliwiają skuteczne doręczenie Zamówienia.
7. Koszty przesyłki ponosi Użytkownik. Koszty doliczane są do łącznej kwoty do zapłaty podczas składania i opłacania Zamówienia.
8. Ostatnim etapem procesu zakupu jest potwierdzenie Zamówienia i dokonanie płatności.
9. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone w mailu przesłanym przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Przez zapłatę należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.

V. Dostawa i personalizacja Biletu

1. Zamówienia potwierdzone przez Organizatora wysyłane będą począwszy od 15 maja 2020 roku.
2. Użytkownik może śledzić proces realizacji Zamówienia w koncie Użytkownika.
3. Organizator informuje Użytkownika o wysyłce zamówienia przesyłając link do śledzenia przesyłki.
4. W przypadku niedoręczenia Zamówienia Użytkownik ma prawo skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy. Organizator będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności sprawy i poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach postępowania wyjaśniającego.
5. Bilet jest personalizowany, tzn. wydawany imiennie dla jednego konkretnego Uczestnika. Personalizacja oznacza przypisanie danemu Biletowi danych osobowych Uczestnika w celu jego identyfikacji przy wejściu na Festiwal i na teren Miasteczka Festiwalowego.
6. Po doręczeniu Biletu/Biletów Użytkownik, w terminie najpóźniej do dnia 22 lipca 2022 roku do godziny 12.00 włącznie, ma prawo i obowiązek dokonać personalizacji Biletu/Biletów poprzez konto Użytkownika podając dane osobowe Uczestnika Festiwalu dla każdego Biletu osobno i indywidulanie - wiek, płeć, imię, nazwisko, numer PESEL, numer kontaktowy. W przypadku Uczestnika nie będącego obywatelem polskim, nie posiadającego numeru PESEL, należy podać numer dokumentu, jakim Uczestnik będzie się legitymował przy wejściu na Festiwal i teren Miasteczka Festiwalowego. Brak personalizacji Biletu/Biletów we wskazanym wyżej terminie powoduje unieważnienie Biletu/Biletów bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny.
7. Dokonując personalizacji Biletu/Biletów Użytkownik dokonuje równocześnie aktywacji Biletu/Biletów.
8. Bilety niespersonalizowane i nieaktywowane do wyznaczonego w pkt.6 terminu będą mogły być wyłącznie spersonalizowane i aktywowane przy wejściu na Teren Festiwalu w wyznaczonych przez Organizatora punktach i w wyznaczonych dniach i godzinach. Informację w tym zakresie Organizator udostępnia na stronie internetowej Festiwalu.
9. Organizator zastrzega, iż umożliwia jednorazową zmianę danych na spersonalizowanym i aktywowanym Bilecie pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę danych w panelu Opaski w Serwisie, po zalogowaniu do konta Użytkownika, oraz zapłaty opłaty za zmianę danych. Zmiana danych w powyższym trybie możliwa jest jedynie w wyznaczonych przez Organizatora punktach i w wyznaczonych dniach i godzinach.

VI. Warunki dodatkowe

1. Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji, w procesie dokonywania zakupu oraz w procesie personalizacji i aktywacji Biletu/Biletów.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej identyfikacji danych podanych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
3. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego zmiany lub rezygnacji z zamówienia, musi zostać opłacone zgodnie z zamówieniem, z zastrzeżeniem prawa do zwrotu zgodnie z postanowieniem pkt. XI niniejszego Regulaminu.
4. Wstęp na Festiwal przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest, przed wejściem na Festiwal lub teren Miasteczka Festiwalowego, wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości z danymi osobowymi podanymi w procesie składania Zamówienia i spersonalizowanymi na Bilecie.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości rozporządzania Biletem na rzecz osoby trzeciej przez co należy rozumieć w szczególności zakaz odsprzedaży lub nieodpłatnego przenoszenia biletu/ów na rzecz osoby/osób trzecich, których dane osobowe nie zostały ujawnione na Bilecie/Biletach. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi prawo wstępu na Festiwal i teren Miasteczka Festiwalowego bez prawa do żądania zwrotu zapłaconej ceny.
6. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
7. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Organizator ma prawo weryfikacji danych z Biletu z dokumentem tożsamości przy wejściu na teren Festiwalu.
8. Bilet jest biletem jednorazowego użytku w danym dniu festiwalowym. Po wejściu na teren Festiwalu, przez co należy rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty, Uczestnik nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Festiwalu po jego opuszczeniu.
9. Wykorzystując Bilet Uczestnik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora w szczególności Regulamin Festiwalu Sunrise 2022 oraz inne Regulaminy, jeżeli zostały lub zostaną wydane przez Organizatora w związku z Festiwalem.
10. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
11. Organizator odmawia wstępu na Festiwal niepełnoletnim pomimo posiadania Biletu zakupionego zgodnie z Regulaminem, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej ceny.
12. Organizator wystawi fakturę VAT wyłącznie w przypadku wybrania tej opcji przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w Serwisie bądź zgłoszenia żądania podczas zakupu Biletu/Biletów w wyznaczonych przez Organizatora punktach.

VII. Warunki sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży. Odbiór Biletów w punktach.

1. Sprzedaż Biletów oraz dodatkowych produktów w punktach sprzedaży wyznaczonych przez Organizatora oraz odbiór Biletów zakupionych w Serwisie, rozpoczyna się od 19 lipca 2022 roku godz. 12:00 do 24 lipca 2022 roku godz. 23:59
2. Sprzedaż biletów w punktach sprzedaży następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów po cenach z dnia sprzedaży.
3. Organizator udostępni informację o lokalizacji punktów sprzedaży oraz godziny otwarcia punktów sprzedaży na stronie internetowej Festiwalu oraz z aplikacji mobilnej najpóźniej do dnia 12 lipca 2022 roku.
4. Płatność w punktach sprzedaży może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. Do sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia pkt. VI niniejszego Regulaminu.
6. Bilety kupione w punkcie sprzedaży podlegają jednoczesnej personalizacji i aktywacji w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu na urządzeniach informatycznych.

VIII. Cena biletów i wartość Zamówienia

1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator.
2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cennik zawierający wykaz dostępnych Biletów wraz z cenami produktów dodatkowych Organizator udostępnia na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl.
4. Bilety mogą być sprzedawane w pulach, co oznacza, iż Organizator wystawia do sprzedaży określoną ilość biletów w określonej cenie, a po wyczerpaniu danej puli biletów, kolejna pula może zostać wystawiona po zmienionej cenie. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w każdy czasie bez podania przyczyny. O każdorazowej zmianie ceny biletów Organizator zawiadamia co najmniej na stronie internetowej Festiwalu oraz w aplikacji mobilnej wraz z podaniem nowej ceny biletów.
5. Organizator zastrzega, iż łączna wartość Zamówienia dokonywanego w Serwisie obejmuje cenę za Bilet/Bilety, produkty dodatkowe według wyboru Użytkownika oraz koszty dostawy pocztą lub kurierem.
6. Sprzedawca zastrzega, iż do łącznej wartości Zamówienia dokonywanego w Serwisie, będzie doliczona opłata serwisowa za obłsugę i konfekcję Zamówienia.

IX. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator.
2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest niezbędne i konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu/Biletów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.bilety.sunrisefestival.pl
5. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Sunrise Festival, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika w celach marketingowych i realizacji czynności marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych pod warunkiem udzielenia osobnej zgody przez Użytkownika lub Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

XI. Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Użytkownika

1. Niezależnie od postanowień punktu IX Regulaminu przebywanie na Festiwalu, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika lub Uczestnika w trakcie Imprezy obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) wizerunek twarzy,
c) PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) numer identyfikacyjny,
e) informacje o podmiocie, który wydał numer identyfikacyjny.

XII. Zwroty

1. Użytkownik ma prawo zwrotu zakupionego Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, przez co należy rozumieć potwierdzenie Zamówienia przez Organizatora po opłaceniu Zamówienia.
2. Aby dokonać zwrotu należy zalogować się do panelu Użytkownika na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl.
3. W panelu Użytkownika należy wybrać zakładkę "Szczegóły zamówienia" –> "Zwrot" uzupełniając dane oraz podać opcjonalnie powód zwrotu, a następnie wysłać Formularz zwrotu.
4. Organizator zwraca środki finansowe w terminie 30 dni od dnia dokonania zwrotu przez Użytkownika.
5. Środki finansowe zwracane są Użytkownikowi wg sposobu płatności wybranego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. Zwrotowi podlegają wyłącznie środki finansowe wydatkowane z tytułu ceny sprzedaży Biletu/Biletów lub produktów dodatkowych. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych na przygotowanie przesyłki, jej realizację oraz kosztów serwisowych.
6. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty w przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
7. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Organizator ma prawo weryfikacji danych z Biletu z dokumentem tożsamości.
8. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty dokonane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, z wyjątkiem sytuacji wskazanych poniżej:
a) śmierć członka rodziny w linii prostej lub bocznej do II stopnia włącznie pokrewieństwa lub powinowactwa, pod warunkiem przedstawienia wiarygodnego dokumentu potwierdzającego powyższą okoliczność,
b) choroba lub zabieg/operacja (z wyłączeniem ciąży) uniemożliwiająca udział w Festiwalu pod warunkiem udokumentowania powyższej okoliczności informacją/zaświadczeniem od lekarza specjalisty lub z zakładu opieki zdrowotnej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podstaw do dokonania zwrotu w powyższym trybie. Organizator wyraża zgodę na zwrot lub odmawia zwrotu z podaniem uzasadnienia. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
10. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania Festiwalu z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora.

XIII. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu, w szczególności harmonogramu, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.

XIV. Odstąpienie od umowy

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 134 z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XV. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie po zalogowaniu, z możliwością wyboru tematu kontaktu.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Festiwalu w Systemie i na stronie internetowej pod adresem: sunrisefestival.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XVI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Festivalu Sunrise, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia §6 Regulaminu Festiwalu Sunrise 2022 "Odwołanie Festiwalu" stosuje się odpowiednio. 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 5 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej https://www.bilety.sunrisefestival.pl w trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin festiwalu

Regulamin festiwalu Sunrise Festival 2022

§1 Definicje

1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym SUNRISE FESTIVAL, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz organizację festiwalu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze należy przez to rozumieć: MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499859
b) Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
c) Bilecie należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu, na określony obszar. Bilet ma formę elektronicznej opaski zbliżeniowej z zakodowanymi danymi Uczestnika oraz danymi dotyczącymi indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu - dzień/dni Festiwalu). Opaska spełnia również funkcję płatniczą i jest jedyną uznaną na Festiwalu formą płatności.
d) Festiwalu należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą Sunrise Festival 2022 (dalej Festiwal) w terminie od dnia 22 lipca 2022 roku do dnia 24 lipca 2022 roku w Podczelu k/Kołobrzegu
e) Miasteczku Festiwalowym należy przez to rozumieć miejsce organizacji Festiwalu – Podczele, teren byłego lotniska, w tym w szczególności Teren Festiwalu, przyległy parking, pole namiotowe, strefę gastronomiczną albo inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów, co zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu; Miasteczko Festiwalowe jest podzielone przez Organizatora na Strefy, do których dostęp dla danego Uczestnika uwarunkowany jest rodzajem zakupionego Biletu. W każdym przypadku pojęcie Miasteczka Festiwalowego odnosi się do Strefy Festiwalu, chyba że co innego wskazano w treści niniejszego Regulaminu. Organizator udostępni mapę Miasteczka Festiwalu na stronie internetowej Sunrise Festival, w aplikacji mobilnej i na terenie Miasteczka Festiwalowego.
f) Terenie Festiwalu należy przez to rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty w czasie Festiwalu.
g) Uczestniku Festiwalu należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie imiennego Biletu.
h) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Sunrise Festival opublikowany pod adresem: https://bilety.sunrisefestival.pl.
i) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Festiwalu uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
j) Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Festiwalu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, którzy w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Festiwal.
4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Festiwalu w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem Uczestnik Festiwalu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Festiwalu.

§2 Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).
2. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem.
3. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego ma wyłącznie osoba, której dane osobowe zostały zakodowane na Bilecie i nastąpiła pozytywna weryfikacja danych osobowych przez służby porządkowe.
4. Wstęp na Teren Festiwalu jest jednorazowy w danym dniu Festiwalu. Oznacza to, że po wejściu na Teren Festiwalu Uczestnik Festiwalu nie będzie miał prawa ponownego wejścia na Teren Festiwalu po jego opuszczeniu.
5. Bilety na udział w Festiwalu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://bilety.sunrisefestival.pl począwszy od 1 marca 2020 do 22 lipca 2022 roku. Bilety będą również do nabycia począwszy od dnia 20 lipca 2020 roku w Kołobrzegu w punktach sprzedaży, których lokalizacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Sunrise Festival oraz w aplikacji mobilnej. Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.
6. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Miasteczka Festiwalowego i udziału w Festiwalu.
7. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.
8. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.
9. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
10. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Miasteczka Festiwalowego;
nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
k) osobom niepełnoletnim,
l) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki Sunrise Festival.

§3 Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

1. Każda osoba, która nabyła Bilet na Festiwal zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest uwarunkowany i jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń.
2. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Uczestnik Festiwalu dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i kolejnych edycji Festiwalu w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Festiwalu.
5. Każdy Uczestnik Festiwalu poprzez uczestnictwo w Festiwalu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Festiwalu, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§4 Organizacja festiwalu

1. Każdy dzień Festiwalu rozpoczyna się o godzinie: 17.00.
2. Każdy dzień Festiwalu kończy się najpóźniej o godzinie: 04.30
3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Festiwalu koszt zakupu Biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: https://bilety.sunrisefestival.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu, w tym w szczególności godzin występu poszczególnych wykonawców, kolejności występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.
6. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Festiwalu z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
7. Organizator informuje, iż mapa Miasteczka Festiwalowego wraz z programem na każdy dzień Festiwalu opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

§5 Forma płatności

1. Obowiązującą formą płatności w czasie Festiwalu i na terenie Miasteczka Festiwalowego jest płatność zbliżeniowa opaską elektroniczną pełniącą funkcję Biletu.
2. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość doładowania opaski w celu zasilenia jej środkami finansowymi wyłącznie na terenie Miasteczka Festiwalowego w wyznaczonych miejscach – kantorach. Organizator udostępni lokalizację kantorów na stronie internetowej Sunrise Festival i w aplikacji mobilnej.
3. Płatność za doładowanie może następować gotówką bądź kartą płatniczą/kredytową.
4. Uczestnik dokonuje płatności opaską do wyczerpania środków finansowych uprzednio doładowanych.
5. Opaska może być doładowywana wielokrotnie.
6. Lista transakcji dokonanych Opaską dostepna jest na stronie internetowej https://opaska.sunrisefestival.pl po zalogowaniu i wyświetleniu szczegółów danej Opaski do 3 dni po zakończeniu Festiwalu. W czasie trwania Festiwalu pomoc w sprawie ustalenia informacji co do transakcji opaskami można uzyskać również w punktach na ternie Festiwalu wyznaczonych przez Organizatora.
7. W czasie trwania Festiwalu transakcje mogę pojawiać się na stronie internetowej z opóźnieniem do 10 minut.
8. Po zakończeniu Festiwalu Organizator zwraca niewykorzystane środki finansowe pozostałe na koncie opaski elektronicznej wyłącznie w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Festiwalu. W tym czasie Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania formularza dostępnego na stronie internetowej Sunrise Festival w panelu: Opaski. Wypełnienie i wysłanie formularza zwrotu po wskazanym terminie jest bezskuteczne, a środki pozostałe na koncie opaski nie podlegają zwrotowi.
9. Organizator zastrzega, iż zwrot środków możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy pozostała kwota jest równa lub większa niż 50 PLN. Środki finansowe pozostałe na koncie opaski w kwocie niższej niż 50 PLN nie podlegają zwrotowi.
10. Organizator zastrzega, iż w każdym przypadku zwrotu środków pozostałych na koncie opaski, pobierana jest prowizja w wysokości 15,00 PLN.
11. Środki finansowe zwracane są na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w formularzu w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (przesłania formularza).

§6 Odowołanie Festiwalu

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
2. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.
3. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.Sunrisefestival.pl lub bezpośrednio w trakcie trwania Festiwalu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.
7. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu Biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Festiwalu z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

§7 Bezpieczeństwo Festiwalu

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca Festiwalu na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.
2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Miasteczka Festiwalowego zobowiązane są posiadać opaskę jako element identyfikujący i uprawniający do uczestnictwa w Festiwalu (Bilet). Uczestnik nie posiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na teren Miasteczka Festiwalowego lub zostanie wydalony z terenu Miasteczka Festiwalowego.
5. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
6. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Miasteczka Festiwalowego w szczególności:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
c) Strefa VIP,
d) Wejścia i wyjścia głównego,
e) Teren Pola Namiotowego,
f) Teren Parkingów,
g) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
h) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Miasteczka Festiwalowego, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§8 Służby porządkowe

1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Miasteczka Festiwalowego osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub innymi regulaminami wydanymi na podstawie lub w związku z niniejszym Regulamin, a które określają zasady uczestnictwa w Festiwalu.
3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Festiwalu posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.
5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Festiwalu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Miasteczka Festiwalowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Miasteczka Festiwalowego zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§9 Zakazy

1. Na teren Miasteczka Festiwalowego zakazane jest:
a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu "selfie-stick",
b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych z zastrzeżeniem postanowienia pkt. III.7.j Regulaminu Pola Namiotowego,
d) wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol, z zastrzeżeniem postanowienia pkt III.7.l Regulaminu Pola Namiotowego,
e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
f) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
g) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
h) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Miasteczka Festiwalowego;
* dozwolona ilość alkoholu słabego w roku 2022 na terenie Miasteczka Festiwalowego to: jeden 4-pak (słownie: czteropak) piwa w opakowaniach nie szklanych i nie większych jak 0,5l/szt.
* dozwolona ilość własnych napojów w roku 2022 na terenie Miasteczka Festiwalowego to: jeden 6-pak (słownie: sześciopak) napojów gazowanych w opakowaniach nie szklanych i nie większych jak 2l/szt.
2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Miasteczka Festiwalowego, itp.
3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Miasteczka Festiwalowego.
6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Miasteczka Festiwalowego.
7. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na terenie Miasteczka Festiwalowego lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej,
b) w aplikacji mobilnej,
c) w punktach informacyjnych na Terenie Festiwalu
4. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: sunrisefestival.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
7. Organizatora zastrzega, iż szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Festiwalu w poszczególnych Strefach Miasteczka Festiwalowego, m.in. na polu namiotowym i parkingu, zostaną uregulowane w osobnych regulaminach wydanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Regulamin pola namiotowego

Regulamin pola namiotowego SunCity - Sunrise Festival 2022

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: Sunrise Festival 2022, która odbędzie się w dniach 22-24 lipca 2022 roku, z okresem działania pola namiotowego w dniach 21 - 25 lipca 2022 roku w Kołobrzegu, Lotnisko - Bagicz, (zwanej dalej: Imprezą), tj. przez: MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000499859, (zwaną dalej: Organizatorem).
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom przebywającym na terenie pola namiotowego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie pola namiotowego i korzystania przez nie z terenu wydzielonego na obszar pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na terenie pola namiotowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu.
4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Bilet oznacza indywidualną zgodę wejścia na pole namiotowe w formie elektronicznej opaski zbliżeniowej w odpowiednim kolorze z zakodowanymi danymi Uczestnika oraz danymi dotyczącymi indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu. Bilet pełni również rolę Identyfikatora. Identyfikator powinien być umieszczony trwale na ręce Uczestnika. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności (patrz pkt. III, par.6); zakazane jest odstępowanie Identyfikatora osobom trzecim;
Służby Porządkowe oznaczają powołane przez Organizatora osoby agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pola namiotowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren pola namiotowego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
Recepcja Terenu Pola Namiotoweg oznacza wyznaczony przez Organizatora punkt w którym osoby korzystające z pola muszą się zameldować w dniu przyjazdu i wymeldować jeśli wymaga tego standard pola z jakiego korzysta Uczestnik.
Obsługa Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora posiadające wymagane uprawnienia upoważnione są do prowadzenia czynności równoważnych z tymi wyznaczonymi dla powyższych Służb Porządkowych.
Teren Pola Namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment terenu Lotniska – Bagicz, na którym znajduje się pole namiotowe lub inne miejsce, na które pole namiotowe może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; granice pola namiotowego wyznaczają barierki.
Uczestnik oznacza osobę uprawnioną do wstępu i przebywania na Terenie Pola Namiotowego na podstawie Identyfikatora. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie osoba pełnoletnia powyżej 18-tego roku życia, po nabyciu odpowiedniego typu Biletu.

II. Wstęp na pole namiotowe:

1. Wstęp na Teren Pola Namiotowego jest płatny, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu nieuszkodzony i w odpowiednim kolorze Identyfikator umocowany trwale na ręku.
2. Każdy Uczestnik przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości odpowiednim dokumentem ze zdjęciem oraz zameldowaniem się w Recpecji Terenu Pola Namiotowego.
3. Każde wejście/wyjście z Terenu Pola Namiotowego musi być potwierdzone przez Uczestnika poprzez skanowanie Identyfikatora na bramkach kontrolnych.
4. Na Terenie Pola Namiotowego wyodrębnione są następujące typy powierzchni:
a) pole typu BASIC o powierzchni użytkowej max. 3x3m (namiot w zakresie własnym Uczestnika)
b) pole typu STANDARD o powierzchni użytkowej max. 4x4 m (w tym namiot Sunrise)
c) pole typu PREMIUM o powierzchni użytkowej max. 6x6 m (w tym namiot Sunrise)
d) pole typu VIP o powierzchni rekreacyjnej max. 5x5 m i przy tym 25m2 namiot Sunrise
5. Przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego Uczestnik w Recepcji Terenu Pola Namiotowego otrzymuje możliwość wyboru miejsca na wykupionym typu pola według udostępnionej przez Organizatora mapki. Miejsca przydzielane są według kolejności i dostępności oraz z ograniczoną możliwością wyboru kilku namiotów obok siebie dla większych grup. Ostateczną decyzję o lokalizacji miejsca Uczestnika podejmują Służby Porządkowe w imieniu Organizatora.
6. Zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego w Recepcji Terenu Pola Namiotowego rozpoczyna się w czwartek 21 lipca 2022 roku o godzinie 12.00 a kończy się w piątek 22 lipca o godzinie 22.00. Organizator zastrzega, iż po zakończeniu zakwaterowania we wskazanym wyżej terminie, zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego nie będzie dostępne, bez prawa do żądania od Organizatora zwrotu środków finansowych lub jakiegokolwiek odszkodowania.
7. Przy zakwaterowaniu Organizator pobierze opłatę klimatyczną według obowiązującej stawki ustalonej przez organy samorządu terytorialnego, od każdej osoby podlegającej zakwaterowaniu na Terenie Pola Namiotowego.
8.Warunkiem zakwaterowania w strefie PREMIUM lub VIP na Terenie Pola Namiotowego jest uiszczenie na rzecz Organizatora, przy zakwaterowaniu, kaucji płatnej w gotówce tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń namiotu Sunrise wyrządzonych przez Uczestników. Kaucja zostanie zwrócona przez Organizatora przy wykwaterowaniu po potwierdzeniu braku szkód. W przeciwnym razie Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę kaucji na pokrycie szkód wyrządzonych przez Uczestników.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz nocowania w pojazdach pozostawionych na parkingu przyległym do Terenu Pola Namiotowego oraz w pojazdach zaparkowanych na terenie całego osiedla Podczele. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Organizator ma prawo nałożyć na osobę naruszającą ten zakaz karę finansową w wysokości do 10,000zł (dotyczy parkingu przyległego do Terenu Pola Namiotowego jak i samego Terenu Pola Namiotowego).
10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego lub wydalić z Terenu Pola Namiotowego, z jednoczesnym anulowaniem prawa wstępu na teren Imprezy do końca jej trwania:
a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. III. par. 10 Regulaminu,
b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, przy czym w przypadku napojów alkoholowych z wyjątkiem dozwolonej ilości określonej w niniejszym Regulaminie,
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e) osobie dopuszczającej się aktów wandalizmu, niszczenia mienia Organizatora lub osób trzecich,
f) osobie naruszającej nietykalność cielesną lub dobra osobiste innych Uczestników, Organizatora lub wszelkich innych osób trzecich.
11. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego oraz wydalić z Terenu Pola Namiotowego osoby:
a) nie posiadające Identyfikatora,
b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c) nie posiadające dokumentu tożsamości,
d) niepełnoletnie,
e) które dopuściły się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zakłóciły porządek publiczny.
12. Ocena przesłanek, o których mowa w pkt. 8-9 powyżej oraz ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych, Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osób wyznaczonych z ramienia Organizatora lub samego Organizatora.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie pola namiotowego:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Pola Namiotowego oraz porządek na Terenie Pola Namiotowego w okresie jego działania opisanym w pkt. I. par.1 niniejszego Regulaminu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie pomocy medycznej czynnej 24h/dobę oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca pola namiotowego na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Organizator zapewnia udogodnienia dla Uczestników uprawnionych do wstępu na Teren Pola Namiotowego:
a) parking (poza Terenem Pola Namiotowego) dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t (wyłączając z tego pojazdy typu camper, na parkowanie których obowiązuje bezwzględny zakaz) – opłata za każdy wjazd w zależności o typu prakingu wynosi od 20PLN do 60PLN/pojazd/dzień,
b) płatny depozyt - w ograniczonej ilości, dostępny wg pierwszeństwa (więcej informacji na stronie Organizatora),
c) węzły sanitarne (umywalki, toalety) oraz bezpłatne prysznice,
d) punkty gastronomiczne w określonych godzinach:
- kuchnia polska (śniadania, pełen serwis obiadowy)
- fast food (zapiekanki, hot-dogi, frytki, kebab, burger, drób)
- grill
- kawiarnia (słodkości, kawa, herbata)
- bar (piwo, kawa, herbata, napoje zimne).
3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osób wyznaczonych z ramienia Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
5. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionych przez Organizatora udogodnień i infrastruktury wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
6. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Pola Namiotowego. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Pola Namiotowego), Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Obsługi Terenu Pola Namiotowego wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy, za dopłatą (100 pln), z zastrzeżeniem, iż wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Pola Namiotowego. Samowolne opuszczenie Terenu Pola Namiotowego z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia Obsługi Terenu Pola Namiotowego oraz Służb Porządkowych Pola Namiotowego jest równoznaczne z rezygnacją przebywania na Terenie Pola Namiotowego.
7. Na Terenie Pola Namiotowego zabrania się:
a) palenia ognisk;
b) używania otwartego ognia w namiotach;
c) rozstawiania namiotów poza zatwierdzonymi lub udostępnionymi przez Organizatora powierzchniami;
d) używania butli gazowych;
e) grillowania;
f) podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) zakłócania porządku; obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i hałasowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z Pola Namiotowego przez innych Uczestników;
h) niszczenie infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Pola Namiotowego itp.;
i) zaśmiecania Terenu Pola Namiotowego;
j) wnoszenia napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa w opakowaniach nie szklanych w ilości 4 sztuki o pojemności 0,5;/szt. (tzw. czteropak) jednorazowo na osobę przy zakwaterowaniu (opisanym w pkt. II par. 6) oraz środków odurzających; w późniejszym czasie na Teren Pola Namiotowego można wnieść alkohol zakupiony wyłącznie na terenie miasteczka festiwalowego SunCity;
k) wnoszenia żywności, z wyjątkiem przekąsek w postaci słodyczy, chipsów, paluszków itp.;
l) wnoszenia napojów bezalkoholowych, z wyjątkiem napojów w opakowaniach plastikowych lub aluminiowych w ilości 6 sztuk o pojemności 2l/szt. jednorazowo na osobę przy zakwaterowaniu;
m) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
n) wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Pola Namiotowego, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów;
o) wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych, motocykli oraz wszelkich innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych;
p) wnoszenia i posiadania materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju broni,
r) prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na Terenie Pola Namiotowego,
s) wnoszenia tzw. "selfie stick".
8. Organizator ustala bezwzględną ciszę nocną w godzinach 5.00 – 9.00.
9. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w czasie działania Pola Namiotowego, mogących stwarzać zagrożenie podtopienia namiotów znajdujących się na Terenie Pola Namiotowego, które zostały rozstawione przez Uczestników, Organizator wyraża zgodę na kopanie dołków i rowów odwadniających, pod warunkiem, że Uczestnik doprowadzi uprzednio zmodyfikowany teren do stanu pierwotnego, przed upływem okresu, w którym Uczestnik ma zezwolenie na wstęp na Teren Pola Namiotowego.
10. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu lub Obsługa Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora posiadająca wymagane uprawnienia , są uprawnione do:
a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Pola Namiotowego, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
11. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) wzory Identyfikatorów i zaproszeń,
c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Namiotowego członek Służb Porządkowych lub Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator.
13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Pola Namiotowego jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Pola Namiotowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z Terenu Pola Namiotowego.
14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
15. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Pola Namiotowego, przebywania na nim lub osobom usuniętym z Terenu Pola Namiotowego zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub jakiekolwiek odszkodowanie.
16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe osobom przebywającym na Terenie Pola Namiotowego poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy Obsługi Terenu Pola Namiotowego, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
17. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody.
18. W okresie działania pola namiotowego, Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Pola Namiotowego, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
MDT Production Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wypoczynkowa 57, 62-081 Baranowo
2. Organizator rozpoznaje reklamacje pisemne złożone zgodnie z pkt. 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień lub zagrożeń w trakcie pobytu na Terenie Pola Namiotowego, wszystkie informacje należy kierować do Organizatora lub do Służb Porządkowych.

V. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola Namiotowego przedmioty.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej: sunrisefestival.pl
b) przy wejściach na Teren Pola Namiotowego.
4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. IV. par.1. na piśmie, przesyłką poleconą.
5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Festiwalu Sunrise Festival 2022 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W sprawach spornych, w tym nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzja Organizatora, wydana zgodnie z przepisami prawa, jest wiążąca i ostateczna.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
8.Organizator zastrzega, iż odwołanie Imprezy jest jednoznaczne z odwołaniem organizacji Pola Namiotowego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.