Sunrise Festival 2023

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów Sunrise Festival 2023

Internetowy system umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na imprezę masową Sunrise Festival 2023 organizowaną przez MDT Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu bilety.sunrisefestival.pl. Early bird od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2022. W przypadku wyprzedania wszystkich pul, bilety nie będą dostępne w regularniej sprzedaży. Sprzedaży regularna biletów rozpoczyna się  od 1 marca 2023 roku do 24 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Sprzedaż na miejscu Kołobrzegu w wyznaczonych punktach począwszy od 19 lipca 2023 roku do 24 lipca 2023 roku.

Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje

1. Organizator/Sprzedawca – MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej 57, 62-081 Baranowo
2. Festiwal – Sunrise Festival 2023 w dniach 21-24 lipca 2023.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
4. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu) i posiadająca indywidualne konto w Serwisie.
6. Bilet - jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu, na określony obszar. Bilet jest w formie e-bilet ([email protected]) zawierającym dane Uczestnika oraz jego uprawnień (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu - dzień/dni Festiwalu).
7. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. COVID-19) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, działania wojenne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu w terminie zaplanowanym.
8. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia Festiwalu lub danego dnia Festiwalu ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
9. Uczestnik Imprezy – osoba pełnoletnia, na którą został wystawiony Bilet.
10. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość Biletów, sposób płatności, chęć otrzymania faktury, personalizacja Biletu/Biletów a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie poprzez oznaczenie odpowiednio jako zamówienie nowe, opłacone/gotowe. Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
12. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów

I. Postanowienia ogólne

1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych (dobrowolnie).
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem rejestracji w Serwisie oraz dokonania zakupu Biletu/Biletów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wyżej wskazanych celów. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub partnerów Organizatora w celach marketingowych.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie umowy

1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
2. Użytkownik, w ramach jednego Zamówienia, może dokonać zakupu maksymalnie 10 Biletów.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora (lub operatora płatności) zakupu Biletu/Biletów na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.
5. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do ich wyczerpania.

III. Rejestracja w Serwisie i logowanie do Serwisu

1. Tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu może dokonać zakupu Biletu na Festiwal.
2. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez utworzenie indywidualnego konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl podając dane: adres e-mail (który w czasie późniejszym staje się loginem do Serwisu), hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Konto może zostać powiązane przez Użytkownika z kontem na portalu społecznościowym Facebook po uprzedniej pełnej rejestracji, aby ułatwić proces logowania w późniejszych etapach korzystania z Serwisu.
3. Logowanie do Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji do Serwisu. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu (jakim jest adres email) oraz hasła.
4. Użytkownik po zalogowaniu do panelu Użytkownika ma możliwość ustalenia stanu realizacji Zamówienia, pobrania zakupionych Biletu/Biletów w przypadku poprawnego opłacenia Zamówienia oraz ma możliwość pobrania faktury VAT, jeżeli dokonał opcji wyboru faktury VAT w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku wybrania takiej opcji, uzyskanie faktury w czasie późniejszym nie jest możliwe.

IV. Proces zakupu

1. Proces zakupu Biletu/Biletów możliwy jest po zalogowaniu na uprzednio zarejestrowane konto Użytkownika.
2. Użytkownik dokonuje wyboru produktów z listy prezentowanych i dostępnych na stronie internetowej. Wybór dotyczy Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych wg dostępności i wyboru Użytkownika.
3. Użytkownik zgłasza chęć otrzymania faktury (w przypadku braku wybrania tej opcji, otrzymanie faktury w czasie późniejszym nie jest możliwe), akceptuje wymagane Regulaminy oraz ma możliwość dobrowolnego wybrania formy kontaktu marketingowego.
4. Użytkownik zobowiązany jest spersonalizować zakupowany przez siebie Bilet/Bilety podając dane: data urodzenia (patrz Definicje pkt. 8), imię i nazwisko.
5. Dostępnymi formami płatności jest wyłącznie płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej przy podsumowaniu zamówienia oraz w panelu Użytkownika jak i w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia Zamówienia.
6. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone w mailu przesłanym przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Przez zapłatę należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.
7. Potwierdzenie zaksięgowania płatności przesyłane jest przez operatora płatności PayU.

V. Warunki dodatkowe

1. Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji, w procesie dokonywania zakupu oraz w procesie personalizacji i aktywacji Biletu/Biletów.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej identyfikacji danych podanych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
3. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego zmiany lub rezygnacji z zamówienia, musi zostać opłacone zgodnie z zamówieniem.
4. Wstęp na Festiwal przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest, przed wejściem na Festiwal lub teren Miasteczka Festiwalowego, wylegitymować się dokumentem tożsamości (patrz Definicje pkt. 8)celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości z danymi osobowymi podanymi w procesie składania Zamówienia i spersonalizowanymi na Bilecie.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości rozporządzania Biletem na rzecz osoby trzeciej przez co należy rozumieć w szczególności zakaz odsprzedaży lub nieodpłatnego przenoszenia biletu/ów na rzecz osoby/osób trzecich, których dane osobowe nie zostały ujawnione na Bilecie/Biletach. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi prawo wstępu na Festiwal i teren Miasteczka Festiwalowego bez prawa do żądania zwrotu zapłaconej ceny.
6. Organizator zastrzega jednoczenie, iż umożliwia jednorazową, odpłatną zmianę danych na spersonalizowanym i aktywowanym Bilecie po zalogowaniu do konta Użytkownika, oraz zapłaty opłaty za zmianę danych.
7. Bilet jest biletem jednorazowego użytku w danym dniu festiwalowym. Po wejściu na teren Festiwalu, przez co należy rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty, Uczestnik nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Festiwalu po jego opuszczeniu.
8. Wykorzystując Bilet Uczestnik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora w szczególności Regulamin Festiwalu Sunrise 2023 oraz inne Regulaminy, jeżeli zostały lub zostaną wydane przez Organizatora w związku z Festiwalem.
9. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
10. Organizator odmawia wstępu na Festiwal niepełnoletnim pomimo posiadania Biletu zakupionego zgodnie z Regulaminem, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej ceny.
11. Organizator wystawi fakturę VAT wyłącznie w przypadku wybrania tej opcji przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w Serwisie bądź zgłoszenia żądania podczas zakupu Biletu/Biletów w wyznaczonych przez Organizatora punktach.

VI. Warunki sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży.

1. Sprzedaż Biletów oraz dodatkowych produktów w punktach sprzedaży wyznaczonych przez Organizatora rozpoczyna się od 19 lipca 2023 roku godz. 12:00 do 23 lipca 2023 roku godz. 23:59
2. Sprzedaż biletów w punktach sprzedaży następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów po cenach z dnia sprzedaży.
3. Organizator udostępni informację o lokalizacji punktów sprzedaży oraz godziny otwarcia punktów sprzedaży na stronie internetowej Festiwalu przed rozpoczęciem wydarzenia.
4. Płatność w punktach sprzedaży może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. Do sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia pkt. VI niniejszego Regulaminu.

VII. Cena biletów i wartość Zamówienia

1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator.
2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cennik zawierający wykaz dostępnych Biletów wraz z cenami produktów dodatkowych Organizator udostępnia na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl.
4. Bilety mogą być sprzedawane w pulach, co oznacza, iż Organizator wystawia do sprzedaży określoną ilość biletów w określonej cenie, a po wyczerpaniu danej puli biletów, kolejna pula może zostać wystawiona po zmienionej cenie. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w każdy czasie bez podania przyczyny. O każdorazowej zmianie ceny biletów Organizator zawiadamia co najmniej na stronie internetowej Festiwalu oraz w aplikacji mobilnej wraz z podaniem nowej ceny biletów.
5. Organizator zastrzega, iż łączna wartość Zamówienia dokonywanego w Serwisie obejmuje cenę za Bilet/Bilety, produkty dodatkowe według wyboru Użytkownika.
6. Sprzedawca zastrzega, iż do łącznej wartości Zamówienia dokonywanego w Serwisie, będzie doliczona opłata serwisowa za obsługę Zamówienia.

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator.
2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest niezbędne i konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu/Biletów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.bilety.sunrisefestival.pl
5. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Sunrise Festival, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika w celach marketingowych i realizacji czynności marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych pod warunkiem udzielenia osobnej zgody przez Użytkownika lub Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

IX. Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Użytkownika

1. Niezależnie od postanowień punktu IX Regulaminu przebywanie na Festiwalu, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika lub Uczestnika w trakcie Imprezy obejmuje:
a) datę urodzenia,
b) imię i nazwisko,
c) wizerunek twarzy,
d) dane biometryczne (tylko po wyrażeniu osobnej zgody przez Uczestnika podczas zbierania danych na miejscu wydarzenia)

X. Zwroty

Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu zakupionego Biletu/Biletów. Prosimy o rozsądne dokonywanie zakupów.

XI. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu, w szczególności harmonogramu, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.

XII. Odstąpienie od umowy

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 134 z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XIII. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie po zalogowaniu, z możliwością wyboru tematu kontaktu.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Festiwalu w Systemie i na stronie internetowej pod adresem: sunrisefestival.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Festivalu Sunrise, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia §6 Regulaminu Festiwalu Sunrise 2023 "Odwołanie Festiwalu" stosuje się odpowiednio.
3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej https://www.bilety.sunrisefestival.pl w trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin festiwalu

Dostępny wkrótce

Regulamin pola namiotowego

Dostępny wkrótce