Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu (Elektroniczny System Sprzedaży Biletów Sunrise Festival 2018).
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Organizator Sunrise Festival – MDT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres do doręczeń: ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań 2, NIP: 7811893509, adres poczty elektronicznej: [email protected] - zwana dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą w Serwisie Sprzedaży Elektronicznej Biletów obsługującym SunRise Festival 2018.
3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu oraz Uczestnika Festivalu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) oraz zgodnie z innymi przepisami wydanymi na podstawie lub w związku z Rozporządzeniem.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i interesów osób fizycznych, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, niszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Organizator, Serwis, Zamówienie, Użytkownik, Uczestnik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sprzedaży Biletów dostępnym na stronie bilety.sunrisefestival.pl

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
2. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu:
a) zawarcia i realizacji Zamówienia, Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. indywidualne konto w panelu Użytkownika).
b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
a) w przypadku Użytkownika, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b) w związku z realizowaniem płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie,
c) w związku z koniecznością umieszczenia danych osobowych na Bilecie wstępu, Administrator udostępnia zebranego dane osobowe Użytkownika oraz Uczestnika wybranemu usługobiorcy w zakresie produkcji Biletów wstępu.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników i Uczestników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), płeć, nr Pesel, nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL. W wypadku Użytkownika, który wybrał opcję wystawienia faktury VAT, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika lub Uczestnika.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do złożenia Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Serwisie.

III. Cookies i dane ekslopatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:
a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania danych przy składaniu Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu,
d) dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Sprzedaży Biletów danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Uczestnika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Uczestnika może być konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) lub konieczność zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia).

V. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Użytkownik lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ich niezwłocznego usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika lub Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
5. Użytkownik lub Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

VI. Postanowienia końcowe

1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) dostęp do panelu Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
c) Certyfikat SSL.