Regulamin sprzedaży biletów i Regulamin festiwalu Sunrise Festival 2018

Regulamin sprzedaży biletów Sunrise Festival 2018

Internetowy system umożliwia pre-rejestrację na zakup oraz zakup biletów na imprezę masową organizowaną przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Pre-rejestracja oraz zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu bilety.sunrisefestival.pl lub w wyznaczonych dniach i godzinach w kasach na miejscu imprezy. Udostępniony przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa system sprzedaży online umożliwia Użytkownikom Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych biletach. Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje

1. Organizator/Sprzedawca – MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej 202, 60-467 Poznań, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań 2
2. Obiekt – Amfiteatr, teren przyległy (PARKING) Aleksandra Fredry 1, Kołobrzeg, Polska.
3. Impreza – Sunrise Festival 2018 w dniach 27-29 lipca 2018.
4. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
5. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
6. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu).
7. Bilet wstępu - jednorazowe uprawnienie określonego Użytkownika lub Uczestnika do jednorazowego wejścia na Imprezę w określonym dniu, na określony obszar. Bilet wstępu pełni również rolę dokumentu, który należy okazać służbom porządkowym Organizatora na Obiekcie. Bilet wydawany jest w formie imiennej plastikowej karty, zawierającej indywidualny kod kreskowy, imię i nazwisko Użytkownika lub Uczestnika oraz oznaczenie daty ważności biletu (dzień/dni imprezy).
8. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Imprezy jak i w okresie poprzedzającym Imprezę, gdy uniemożliwia to organizację Imprezy w terminie zaplanowanym.
9. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat lub najpóźniej w dniu Imprezy ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
10. Uczestnik Imprezy – osoba pełnoletnia, na którą został wystawiony Bilet wstępu na Imprezę.
11. Pre-rejestracja – proces rezerwacji Biletów wstępu na Imprezę odbywający się według procedury opisanej w niniejszym Regulaminie sprzedaży biletów.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość Biletów, sposób dostawy, sposób płatności, dane Użytkownika i Uczestnika, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie poprzez oznaczenie odpowiednio jako Zamówienie Oczekujące, Zamówienie potwierdzone, Zamówienie opłacone, Zamówienie wysłane. Dla usunięcia wątpliwości, Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
13. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów wstępu

I. Postanowienia ogólne

1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych.
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sprawach związanych z zakupem Biletu wstępu.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie umowy

1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
2. Bilety wstępu sprzedawane są jako bilety pojedyncze, tzn. uprawniające jednego Uczestnika do jednorazowego wstępu na Imprezę w danym dniu oznaczonym na Bilecie.
3. Użytkownik, w ramach jednego Zamówienia, może dokonać pre-rejestracji lub zakupu maksymalnie 18 Biletów wstępu.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora zakupu Biletu/Biletów wstępu na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
5. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU lub PayPal należącym do Organizatora.
6. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety wstępu dostępne są do ich wyczerpania.

III. Rejestracja w Serwisie i logowanie do Serwisu

1. Tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu może dokonać pre-rejestracji oraz zakupu Biletu wstępu na Imprezę.
2. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez utworzenie indywidualnego konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl podając dane: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego.
3. Rejestracja możliwa jest również przez utworzone konto Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. W takim przypadku Użytkownik ma możliwości szybkiego logowania do Serwisu przez konto na portalu Facebook.
4. Logowanie do Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji do Serwisu. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu oraz hasła bądź przez portal społecznościowy Facebook w trybie pkt. 3 powyżej.
5. Użytkownik po zalogowaniu do panelu Użytkownika ma możliwość ustalenia stanu realizacji Zamówienia, w tym numeru listu przewozowego lub numeru przesyłki oraz ma możliwość pobrania faktury VAT, jeżeli dokonał opcji wyboru faktury VAT w trakcie składania Zamówienia.

IV. Personalizacja, płatność, wysyłka

1. Bilet wstępu jest personalizowany, tzn. wydawany imiennie dla jednego konkretnego Uczestnika.
2. Personalizacja w procesie Zamówienia oznacza przypisanie danemu Biletowi danych osobowych Uczestnika w celu jego identyfikacji przy wejściu na Imprezę. Personalizacji dokonuje Użytkownik Serwisku w procesie składania Zamówienia.
3. W celu prawidłowej personalizacji Użytkownik Serwisu zobowiązany jest podać dane osobowe osobno dla każdego z Uczestników, dla których dokonywany jest zakup Biletu, tj. wiek, płeć, imię, nazwisko, numer PESEL, numer kontaktowy. W przypadku Uczestnika nie będącego obywatelem polskim, nie posiadającego numeru PESEL, należy podać numer dokumentu, jakim Uczestnik będzie się legitymował przy wejściu na Imprezę.
4. Płatność za Zamówienie następuje wg wyboru Użytkownika przez udostępniony w panelu Użytkownika kanał płatności PayPal lub PayU. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej w panelu Użytkownika oraz w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia Zamówienia.
5. Przez zapłatę ceny Biletu/Biletów należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU lub PayPal należącym do Organizatora.
6. Bilety wstępu będą dostarczane Użytkownikowi na adres wysyłki wskazany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia, po potwierdzeniu przez Organizatora, że zapłata za bilety została skutecznie dokonana.
7. Wysyłka Zamówienia będzie następowała wg wyboru Użytkownika dokonanego w procesie składania Zamówienia. Organizator oferuje dostawę Zamówienia za pośrednictwem:
a) Poczty Polskiej na terenie Polski,
b) Firmy kurierskiej na terenie Polski wg wyboru Organizatora,
c) Poczty Polskiej dla przesyłek zagranicznych.
8. W celu realizacji dostawy Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas składania Zamówienia danych do wysyłki: nazwa firmy (jeżeli dostawa ma nastąpić do firmy lub miejsca pracy), imię, nazwisko, ulica i numer nieruchomości, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wysyłki za granicę), numer telefonu kontaktowego.
9. Koszty przesyłki ponosi Użytkownik. Koszty doliczane są do łącznej kwoty do zapłaty podczas składania i opłacania Zamówienia.
10. Odbiór Biletu/Biletów w wyznaczonych miejscach i w wyznaczonych dniach i godzinach przed Imprezą, dostępny jest na warunkach opisanych w pkt. VIII Regulaminu.
11. Zamówienia złożone i opłacone wysyłane będą przez Organizatora począwszy od 15 marca 2018 roku.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, błędy czy niedokładności adresu wskazanego przez Użytkownika, które uniemożliwiają skuteczne doręczenie Biletu/Biletów do Użytkownika. W przypadku niedoręczenia Biletu/Biletów Użytkownik ma prawo skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy. Organizator będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności sprawy i poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach postępowania wyjaśniającego.

V. Pre-rejestracja

1. Pre-rejestracja Użytkownika w celu rezerwacji Biletów wstępu na Imprezę możliwa jest w terminie od 1 lutego 2018 roku do 24 lutego 2018 roku do godziny 23.59.
2. W drodze pre-rejestracji Użytkownik Serwisu dokonuje jedynie rezerwacji Biletu/Biletów wstępu na Imprezę w określonej ilości oraz rodzaju (pre-rejestracja). Rezerwacja Biletów nie jest zawarciem umowy sprzedaży Biletu/Biletów wstępu.
3. W celu złożenia Zamówienia w ramach procesu pre-rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
a) wejścia na stronę bilety.sunrisefestival.pl,
b) dokonania wyboru Biletu/Biletów wstępu,
c) zarejestrowania w Serwisie/zalogowania w Serwisie,
d) zaakceptowania Regulaminu,
e) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Biletu/Biletów wstępu oraz opcjonalnie i dobrowolnie – zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.
f) podanie danych dla każdego Uczestnika osobno: wiek, płeć, imię, nazwisko, numer PESEL, numer kontaktowy. Jeżeli Uczestnik nie posiada numeru PESEL, należy podać numer dokumentu, jakim Uczestnik będzie się legitymował przy wejściu na Imprezę),
4. Prawidłowe wykonanie czynności opisanych w pkt. 3 powyżej stanowi rezerwację Biletu/Biletów, która w statusie "pre-rejestracja" widoczne jest w panelu biletowym na koncie Użytkownika po zalogowaniu na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl
5. Personalizacja oraz płatność za zarezerwowany Bilet/Bilety możliwe jest po udostępnieniu przez Organizatora w Serwisie opcji personalizacji i płatności, tj. w terminie od 25 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku do godziny 23.59 wg poniższej procedury:
a) wejście na stronę bilety.sunrisefestial.pl,
b) zalogowanie do Serwisu do panelu biletowego z Zamówieniem i rozpoczęcie koćcowego etapu dla wybranego zamówienia,
c) dokonania wyboru sposobu dostawy Biletu/Biletów,
d) dokonania wyboru sposobu płatności,
e) dokonania wyboru potwierdzenia transakcji w formie faktury VAT,
d) podanie danych do wysyłki,
e) podanie danych do faktury, jeżeli Użytkownik dokonał wyboru tej opcji, tj. nazwa nabywcy na fakturze, adres nabywcy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), nr NIP nabywcy (opcjonalnie),
f) podsumowanie i weryfikacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika, przyznanie numeru ID zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika,
g) potwierdzenie Zamówienia przez Organizatora w mailu przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Mail zawiera również link do wybranego przez Użytkownika kanału płatności.
h) Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika,
i) potwierdzenie płatności przez Organizatora lub informacja o odrzuceniu płatności.
6. Link do płatności w procesie pre-rejestracji aktywny jest od 25.02 12:00 do 28 lutego 2018 roku do godziny 23:00. Organizator zastrzega, iż płatność będzie skutecznie zrealizowana, a tym samym Zamówienie otrzyma status Zamówienia opłaconego jeżeli środki finansowe zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym PayPal lub PayU Organizatora we wskazanym wyżej terminie.
7. Transakcja nieopłacona w procesie składania Zamówienia, zostanie anulowana.

VI. Warunki sprzedaży regularnej Biletów

1. Sprzedaż regularna biletów rozpoczyna się po zakończeniu pre-rejestracji, tj. od dnia 1 marca 2018 roku oraz w zakresie, w jakim pozostały dostępne do sprzedaży bilety wstępu.
2. Sprzedaż biletów w Systemie kończy się w dniu 20 lipca 2018 roku, godzina 23.59.
3. W celu złożenia Zamówienia w ramach sprzedaży regularnej Użytkownik zobowiązany jest do:
a) wejścia na stronę bilety.sunrisefestival.pl,
b) dokonania wyboru Biletu/Biletów wstępu,
c) zarejestrowania w Serwisie/zalogowania w Serwisie,
d) dokonania wyboru sposobu dostawy Biletu/Biletów,
e) dokonania wyboru sposobu płatności,
f) dokonania wyboru potwierdzenia transakcji w formie faktury VAT,
g) zaakceptowania Regulaminu,
h) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Biletu/Biletów wstępu oraz opcjonalnie i dobrowolnie – zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych,
j) personalizacji Biletu/Biletów,
k) podania danych do wysyłki,
l) podanie danych do faktury, jeżeli Użytkownik dokonał wyboru tej opcji, tj. nazwa nabywcy na fakturze, adres nabywcy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), nr NIP nabywcy (opcjonalnie),
m) podsumowanie i weryfikacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika, przyznanie numeru ID Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika,
n) potwierdzenie Zamówienia przez Organizatora w mailu przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Mail zawiera również link do wybranego przez Użytkownika kanału płatności,
o) Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika,
p) potwierdzenie płatności przez Organizatora lub informacja o odrzuceniu płatności.
4. Link do płatności w ramach sprzedaży regularnej aktywny jest do 30 minut od potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika. Organizator zastrzega, iż płatność będzie skutecznie zrealizowana, a tym samym Zamówienie otrzyma status Zamówienia opłaconego pod warunkiem zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym PayPal lub PayU Organizatora w ciągu 30 minut od potwierdzenia Zamówienia przez Użytkownika.
5. Transakcja nieopłacona w procesie składania Zamówienia, zostanie anulowana.

VII. Postanowienia wspólne dla pre-rejestracji oraz sprzedaży regularnej

1. Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji i w procesie dokonywania zakupu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej identyfikacji danych podanych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
2. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego zmiany lub rezygnacji z zamówienia, musi zostać opłacone zgodnie z zamówieniem, z zastrzeżeniem prawa do zwrotu zgodnie z postanowieniem pkt. XII niniejszego Regulaminu.
3. o dokonaniu personalizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany danych Użytkownika lub Uczestników jako osób wskazanych w procesie składania zamówienia.
4. Wstęp na Imprezę przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Imprezy. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest, przed wejściem na Imprezę, wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości z danymi osobowymi podanymi w procesie składania Zamówienia i znajdującymi się na Bilecie wstępu.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości rozporządzania Biletem na rzecz osoby trzeciej przez co należy rozumieć w szczególności zakaz odsprzedaży lub nieodpłatnego przenoszenia biletu/ów na rzecz osoby/osób trzecich, których dane osobowe nie zostały ujawnione na Bilecie/Biletach.
6. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
7. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Organizator ma prawo weryfikacji danych z Biletu z dokumentem tożsamości przy wejściu na teren Imprezy.
8. Bilet wstępu jest biletem jednorazowego użytku. Po wejściu za okazaniem Biletu na teren Imprezy Uczestnik nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Imprezy po jego opuszczeniu.
9. Wykorzystując Bilet Uczestnik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz zasady obowiązujące na terenie Obiektu, na którym odbywa się Impreza, w szczególności Regulamin Festiwalu Sunrise 2018.
10. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1654, z późn. zm.).
11. Organizator odmawia wstępu na Imprezę osobom niepełnoletnim pomimo posiadania biletu wstępu zakupionego zgodnie z Regulaminem.
12. Organizator wystawi fakturę VAT wyłącznie w przypadku wybrania tej opcji przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w Serwisie bądź zgłoszenia żądania podczas zakupu Biletu/Biletów w kasie biletowej na miejscu Imprezy jeśli taka zostanie udostepniona przez Organizatora.

VIII. Warunki sprzedaży biletów w kasach. Odbiór Biletów w kasach

1. Sprzedaż biletów wstępu w kasach Obiektu, jeśli taka zostanie udostepniona przez Organizatora oraz odbiór biletów wstępu zakupionych w Serwisie rozpoczyna się od 25 lipca 2018 roku godz. 12:00 do 29 lipca 2018 roku godz. 24:00.
2. Sprzedaż biletów w kasach następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów.
3. Ceny biletów wstępu dostępnych w kasach na terenie Obiektu:
PIĄTEK 27 lipca – 279zł/za bilet
SOBOTA 28 lipca – 279zł/za bilet
NIEDZIELA 29 lipca – 279zł/za bilet
4. Godziny otwarcia kas biletowych Obiektu (mieszczących się w Centrum Informacji):
a) w dniach 25 lipca 2018 roku – od godziny 12:00 do godziny 18:00,
b) w dniach 26-28 lipca 2018 roku – od godziny 12:00 do godziny 24:00,
c) w dniu 29 lipca 2018 roku – od godziny 16:00 do godziny 24:00.
5. Płatność w kasach biletowych na terenie Obiektu może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
6. Do sprzedaży biletów wstępu w kasach zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia pkt. VII niniejszego Regulaminu.

IX. Cena biletów i wartość Zamówienia

1. Rodzaje oraz ceny biletów określa Organizator.
2. Ceny biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cennik zawierający wykaz dostępnych biletów wraz z cenami określonymi osobno za bilet na dany dzień Imprezy, udostępniony jest na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl.
4. Sprzedawca zastrzega, iż łączna wartość Zamówienia dokonywanego w Serwisie obejmuje cenę za Bilet/Bilety wstępu oraz koszty dostawy pocztą lub kurierem.
5. Sprzedawca zastrzega, iż do łączne wartości Zamówienia dokonywanego w Serwisie, będzie doliczona prowizja odpowiednio w wysokości 2 % przy płatności za pośrednictwem PayU oraz w wysokości 4 % przy płatności za pośrednictwem PayPal, liczona od wartości Zamówienia j.w.

X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator.
2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu Zamówienia dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, iż ponosi odpowiedzialność za przekazane Sprzedającemu w celu realizacji Zamówienia, dane osobowe Uczestnika Imprezy oraz zapewnia, iż Uczestnik postępowania wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji Zamówienia i umieszczenia jego danych osobowych na Bilecie wstępu.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest niezbędne i konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu/Biletów wstępu.
4. Użytkownik oraz Uczestnik mają w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.bilety.sunrisefestival.pl
6. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Sunrise Festival, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika w celach marketingowych i realizacji czynności marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych pod warunkiem udzielenia osobnej zgody przez Użytkownika lub Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

XI. Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Użytkownika

1. Niezależnie od postanowień punktu X Regulaminu przebywanie na Imprezie, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504), zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika lub Uczestnika w trakcie Imprezy obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) wizerunek twarzy,
c) PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) numer identyfikacyjny,
e) informacje o podmiocie, który wydał numer identyfikacyjny.

XII. Zwroty

1. Użytkownik ma prawo zwrotu zakupionego Biletu/Biletów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, przez co należy rozumieć potwierdzenie Zamówienia przez Organizatora.
2. Aby dokonać zwrotu należy zalogować się do panelu Użytkownika na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl.
3. W panelu Użytkownika należy wybrać zakładkę „Szczegóły zamówienia” – „Zwrot” uzupełniając dane oraz podać powód zwrotu (opcjonalnie), a następnie wysłać Formularz zwrotu.
4. Organizator zwraca środki finansowe w terminie 30 dni od dnia dokonania zwrotu przez Użytkownika.
5. Środki finansowe zwracane są Użytkownikowi wg sposobu płatności wybranego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. Zwrotowi podlegają wyłącznie środki finansowe wydatkowane z tytułu ceny sprzedaży Biletu/Biletów.
6. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
7. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty biletu/ów w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Organizator ma prawo weryfikacji danych z Biletu z dokumentem tożsamości przy wejściu na teren Imprezy.
8. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty Biletu/Biletów dokonane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
9. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania Imprezy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora.

XIII. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.

XIV. Odstąpienie od umowy

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XV. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie po zalogowaniu, z możliwością wyboru tematu kontaktu.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Imprezie w Systemie i na stronie internetowej pod adresem: sunrisefestival.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Imprezy.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XVI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Festivalu Sunrise, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej http://www.bilety.sunrisefestival.pl W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.


Klauzula informacyjna
(dotyczy osoby, której dane dotyczą)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) Organizator Festivalu SunRise – MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDT Production Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań).
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji zawartej z MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. w ramach organizacji wydarzenia muzycznego – Festivalu Sunrise, w szczególności, ale nie wyłącznie, podmioty zajmujące się drukiem, produkcją i wysyłką biletów wstępu oraz podmioty obsługujące systemy informatyczne dla celów obsługi zamówień i dystrybucji biletów wstępu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego zrealizowania obowiązków umownych związanych w szczególności z realizacją zamówień i dystrybucją biletów wstęp, a także przez okres po zakończeniu Festivalu aż do zrealizowania przez Administratora wszelkich obowiązków związanych z Festivalem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj.: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), płeć, nr Pesel, nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL. W wypadku osoby, która wybrała opcję wystawienia faktury VAT, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług lub realizacji innych obowiązków umownych przez MDT Production Sp. z o.o. Sp. k.


Klauzula informacyjna
(dla osób, których dane osobowe zostały przekazane przez osoby trzecie)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDT Production Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań).
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji zawartej z MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. w ramach organizacji wydarzenia muzycznego – Festivalu Sunrise, w szczególności, ale nie wyłącznie, podmioty zajmujące się drukiem, produkcją i wysyłką biletów wstępu oraz podmioty obsługujące systemy informatyczne dla celów obsługi zamówień i dystrybucji biletów wstępu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego zrealizowania obowiązków umownych związanych w szczególności z realizacją zamówień i dystrybucją biletów wstęp, a także przez okres po zakończeniu Festivalu aż do zrealizowania przez Administratora wszelkich obowiązków związanych z Festivalem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj.: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), płeć, nr Pesel, nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL. W wypadku osoby, która wybrała opcję wystawienia faktury VAT, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od użytkownika Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów w celu zakupu biletu wstępu na SunRise Festival lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług przez MDT Production Sp.z o.o Sp. k. lub realizacji innych obowiązków umownych.

Regulamin festiwalu Sunrise Festival 2018

§1 Definicje

1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym SUNRISE FESTIVAL, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz organizację festiwalu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze należy przez to rozumieć: MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-467) przy ul. Zakopiańskiej 202 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499859,
b) Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504,
c) Bilecie należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Użytkownika lub Uczestnika do jednorazowego wejścia na Imprezę w określonym dniu, na określony obszar. Bilet wstępu pełni również rolę dokumentu, który należy okazać służbom porządkowym Organizatora na Obiekcie. Bilet wydawany jest w formie imiennej plastikowej karty, zawierającej indywidualny kod kreskowy, imię i nazwisko Uczestnika oraz oznaczenie daty ważności biletu (dzień/dni Imprezy).
d) Festiwalu należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą Sunrise Festival 2018 (dalej Festiwal) w terminie od dnia 27.07.2018 roku do dnia 29.07.2018 roku w Kołobrzegu, miasto w północno – zachodniej Polsce, województwo zachodniopomorskie powiat: kołobrzeski;
e) Miejsce organizacji festiwalu należy przez to rozumieć: Amfiteatr w Kołobrzegu przy ul. Fredry 1; 78-100 Kołobrzeg wraz z przyległym parkingiem, inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów co zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu;
f) Uczestniku Festiwalu należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie imiennego Biletu.
g) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów SUNRISE FESTIVAL opublikowany pod adresem: bilety.sunrisefestival.pl.
h) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Festiwalu uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
i) Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, którzy w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Festiwal.
4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Festiwalu w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem Uczestnik Festiwalu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Festiwalu.

§2 ZASADY OGÓLNE

1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).
2. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem.
3. Wstęp na Teren Festiwalu ma wyłącznie osoba, która imiennie została wskazana na bilecie i nastąpiła pozytywna weryfikacja danych osobowych przez służby porządkowe.
4. Bilet wstępu jest biletem jednorazowego użytku. Po wejściu za okazaniem biletu na teren Festiwalu Uczestnik Festiwalu nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Festiwalu po jego opuszczeniu.
5. Bilety na udział w Festiwalu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl. Bilety będą również do nabycia w kasie Festiwalu w dniach od 25 lipca 2018 roku godz. 12:00 do 29 lipca 2018 roku godz. 24:00. Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.
6. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę.
7. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku.
8. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.
9. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
10. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na Teren Festiwalu albo nakazać niezwłoczne opuszczenie Festiwalu:
a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
sprawdzenia uprawnień do przebywania na Festiwalu,
wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu,
niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;
nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
k) osobom niepełnoletnim,
l) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki „SunRise Festival”.

§3 DODATKOWE PRAWA, OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA

1. Każda osoba, która nabyła Bilet wstępu na Festiwal zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego Postanowień bez zastrzeżeń.
2. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Uczestnik Festiwalu dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i kolejnych edycji Festiwalu w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Festiwalu.
5. Każdy Uczestnik Festiwalu poprzez uczestnictwo w Festiwalu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Terenie Festiwalu, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§4 ORGANIZACJA FESTIWALU

1. Festiwal (każdy dzień) rozpoczyna się o godzinie: 17.00
2. Zakończenie Festiwalu (każdego dnia) przewidziane jest najpóźniej na godzinę: 05.00
3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Festiwalu koszt zakupu biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: bilety.sunrisefestival.pl.
5. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Festiwalu z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
6. Organizator informuje, iż mapa terenu Festiwalu wraz z programem na każdy dzień Festiwalu opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.


§5 ODOWOŁANIE FESTIWALU

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu Biletu celem uzyskania zwrotu środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.
3. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Imprezy Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.Sunrisefestival.pl lub bezpośrednio w trakcie trwania Festiwalu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.
7. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Festiwalu z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

§6 BEZPIECZEŃSTWO FESTIWALU

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca Festiwalu na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.
2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu zobowiązani są posiadać ważny dokument uprawniający do uczestnictwa w Festiwalu - Bilet. Uczestnik nie posiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na Teren Festiwalu lub zostanie wydalony z Terenu Festiwalu.
5. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
6. Organizator wyznacza strefy podziału Festiwalu zgodnie z Planem ogłoszonym przed wejściem na Festiwal, w szczególności:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
c) Strefa VIP,
d) Wejścia i wyjścia głównego,
e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
f) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§7 SŁUŻBY PORZĄDKOWE

1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) wzory biletów,
c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez:
a) sprawdzenie, czy Uczestnik Festiwalu posiada ważny Bilet,
b) porównanie okazanego Biletu ze wzorem.
5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Festiwalu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z miejsca przeprowadzania Festiwalu.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania na niej lub Uczestnikom usuniętym z Terenu Festiwalu zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§8 ZAKAZY

1. Na Teren Festiwalu zakazane jest:
a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”.
b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
d) wnoszenie własnych napojów,
e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
f) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
g) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
h) wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Festiwalu;
2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu.
6. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej,
b) w punktach informacyjnych na Terenie Festiwalu,
c) w kasach biletowych na Terenie Festiwalu,
4. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: www.sunrisefestival.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku.